publikován 2.1.17 10:09 | autor Městská knihovna | zobrazeno 14010x

Regionální události 2017

1197   Z roku 1197 existuje první zmínka o osadě Jezvé a to díky odkazu Hroznaty Tepelského klášteru tepelskému.   820 let                 
1197   Z roku 1197 existuje první zmínka o obci Stvolínky. V tomto roce sepsal majitel obce Hroznata závěť, v níž odkazuje Stvolínky Zdeslavovi a jeho dvěma bratřím. Důvodem sepsání závěti byl chystaný Hroznatův odjezd na křížovou výpravu.   820 let
1277   Hrad Lipý založil zhruba v roce 1268 na ostrově mezi tehdejšími rameny řeky Ploučnice Chval z rodu Ronovců, nejspíše na místě strážného hrádku srbských Milčanů. V dostavbě dřevěného sídla pokračoval jeho syn Čeněk, který se jako první z rodu psal v roce 1277 „z Lipé“.   740 let
1322   Z roku 1322 pocházejí první zmínky o Útěchovicích, tedy nyní místní části obce Hamr na Jezeře. V tomto roce je v listinách zmíněn rod Blektů z Útěchova.   695 let
1327   Ve dvacátých letech 14. stol. se hrad Lipý stává majetkem pánů z Dubé a roku 1327 se jeho člen Hynek Berka z Dubé začíná označovat jako pán z Lipé. Tímto označením je pravděpodobně míněno již i město vznikající okolo hradu Lipý.   690 let
24.4.1337   V zakládací listině města Bělé je doložena existence města Lipé.   680 let
1352   Z roku 1352 existuje první doklad o Cvikově a to v záznamu poperského deníku "Registra decimarum papalium 77". Zároveň zde zmínka o kostele a faře.   665 let
1352   První zpráva o existenci Kamenického Šenova je z roku 1352 v českokamenické kronice, kde je ves založená přistěhovalými Lužickými Srby nazývána Sonov, o třicet let později Skonov.   665 let
1352   Obec Brniště se v pramenech poprvé připomíná v roce 1352. Tehdy zde hospodařili příslušníci Blektů z Útěchovic, kteří patřili k manům pánů z Vartenberka.   665 let
1352   Z roku 1352 existují první zmínky o Holanech.   665 let
1352   Nejstarší zmínka o obci Dubnice pochází z roku 1352, kdy je uváděna v rejstřících papežského desátku jako obec jablonského děkanátu "decanatus Gablonensis: Dubnycz".   665 let
1352   Z roku 1352 pocházejí první zmínky o obci Horní Libchava. Tehdy má jméno Lybiechau. Ve 14. století je také známá jako Chotohošť. Z tohoto roku doložen také farní kostel.   665 let
1352   Pod hradem Jestřebí vzniklo městečko Krušina, doložené poprvé r. 1352. Později se jméno hradu přeneslo i na městečko.   665 let
1352   Skalice u České Lípy se v pramenech poprvé připomíná v roce 1352 zprávou o kostele sv. Anny.   665 let
1372   V roce 1372 byla pravděpodobně udělena Cvikovu městská práva.   645 let
1372   První zmínka o obci Mařenice je z roku 1372 v souvislosti s obchodní cestou do Žitavy. Obec patřila pánům z Milštejna a ve 14. stol. byly již Mařenice farskou oblastí.   645 let
1382   První písemná zmínka o Prysku ( Dolním Prysku ) pochází z roku 1382 a je dochována v městské knize v České Kamenici. Prysk je zde zmiňován jako Preisschaw.   635 let
1392   Nejstarší zpráva o existenci Tachova pochází z roku 1392 a jmenuje Hanuše a Martina, syny Matěje z Tachova.   625 let
1402   Z roku 1402 pochází první zmínka o obci Zakšín.   615 let
1412   O Mistrovicích (nyní součásti obce Nový Oldřichov) existuje první zmínka z roku 1412.   605 let
1412   První zmínka o obci Radvanec se nachází v latinském zápise z roku 1412 ("in Radvanczi villam"), který je současně prvním vlastnickým vkladem majetku tehdy ještě malého panství sloupského do zemských desek, k němuž kromě hradu Slúpu, vesnice se dvěma mlýny a dvora Jakšovského náležela pouze jediná další obec Radvanec.   605 let
1422   Zákupy vypálili husité.   595 let
leden 1422   V lednu 1422 došlo na hradě Lipý k rokování protihusitské aliance.   595 let
1462   V roce 1462 byly sepsány statuty ( nejstarší v Čechách ) hrnčířského cechu v České Lípě.   555 let
1467   V roce 1467 Jindřich Berka vyplenil Žitavu.   550 let
1502   Došlo k dělení berkovského majetku na čtyři díly a to města České Lípy i lipského panství a dále panství jablonského zákupského a sloupského.   515 let
1502   První písemná zmínka o obci Svor je z roku 1502, kde je uváděna podle tehdejšího správce jako Rigersdorf (Rykrštorf). Obec vznikla pravděpodobně již roku 1395.   515 let
1527   Ferdinand I. jmenoval v roce 1527 Zdislava Berku z Dubé, který vlastnil část České Lípy, fojtem Horní Lužice.   490 let
1532   V roce 1532 se stal Václav z Vartenberka majitelem poloviny České Lípy. Další čtvrtinu pro Vartenberky zíslala v roce 1553 Kateřina Vartenberková.   485 let
1552   V Zákupech byl dostavěn zámek.   465 let
1577   Je doložena existence českolipské soudní pečeti.   440 let
1582   Z roku 1582 existují první zmínky o osadě Taneček, která je nyní součástí Stvolínek.   435 let
1612   V roce 1612 přechází Cvikovsko i Cvikov do rukou rodu Kolovratů.   405 let
1612   V roce 1612 Berkové z Dubé prodali panství Zákupy Janu Novohradskému z Kolovrat.   405 let
1612-1632   V letech 1612 až 1632 byly Zákupy majetkem rodu Novohradských z Kolovrat.   405-385 let
1617   Jan Jiří a Ota Jindřich Vartenberkové obsazují roku 1617 Českou Lípu.   400 let
12.3.1627   Gymnázium v České Lípě založil vévoda Albrecht z Valdštejna listinou z 12. března 1627, ale učit se začalo už r. 1625. Prvním rektorem byl jmenován Pavel Conopeus z Flander.   390 let
1632   V roce 1632 za třicetileté války shořela velká část Cvikova spolu s radnicí a pivovarem. Radnice a pivovar se znovu stavěly v roce 1671.   385 let
1632   Majitelem Zákup se stává rod Sasko-Lauenburský.   385 let
1642   V Provodíně byla roku 1642 založena první konšelská kniha, na niž pak v 18. století (od roku 1705) navázala druhá konšelská kniha.   375 let
1667   Arnošt František Kounic se ujal svého dědictví. Kvůli sporům se sourozenci bylo panství Nový zámek a Česká Lípa potvrzeno v r. 1674 v zemských deskách jako jeho dědictví.   350 let
1667   V roce 1667 byla v Mimoni postavena kaple Božího hrobu. V jejím atriu je kopie Božího hrobu v Jeruzalémě podle stavu, v jakém byl roku 1625.   350 let
1677   V roce 1677 Zákupy obdržely právo pořádat dva výroční trhy.   340 let
30.9.1692   Vznikla osada, která se stala základem Nového Boru. Prvním majitelem pozemku i domu na Haydě a zároveň jejím prvním obyvatelem se stal v roce 1692 arnultovický kovář Jakub Runge. Svědčí o tom zápis v pozemkové knize.   325 let
1707   V České Lípě byl dostavěn v augustiánském klášteře kostel Všech svatých.   310 let
1717   V České Lípě byla založena soukenická manufaktura Jana B. Fremricha.   300 let
1717   V roce 1717 byla v Kozlech postavena první budova školy.   300 let
1717   V roce 1717 zřídil v Zákupech astronom a přírodovědec Jan Karel Rosti meteorologickou stanici.   300 let
1732   V roce 1732 byla v českolipském klášteře ukončena výstavba svatých schodů.   285 let
1732   V roce 1732 bylo poštovní spojení mezi Lovosicemi a Českou Lípou prodlouženo do Haydy (Nového Boru).   285 let
1747   Nejstarší zmínky o učitelích v Novém Boru jsou z roku 1747. Z 18. století je známa i budova staré školy.   270 let
1752   V roce 1752 byly založeny Lasvice. V roce 1960 byly připojeny k Zákupům.   265 let
1757   V roce 1757 Marie Terezie přiznala Dubé právo každotýdenního trhu na přízi a plátno.   260 let
26.2.1757   V roce 1757 Haydu (Nový Bor) povýšila císařovna Marie Terezie z iniciativy hraběte Kinského na město s právem týdenních trhů pro přízi, len a obilí každé pondělí a čtyř výročních trhů.   260 let
15.9.1757   Hrabě Kinský vydává pro Haydu privilegia, která v 21 bodech upřesnila vztahy mezi vrchností a obyvateli městečka. Jedná se např. o zakládání cechů, provozování práva tržního, svobodu stěhování, obecní samosprávu, nabytí měšťanského práva apod.   260 let
2.9.1762   Žandovsko navštívila císařovna Marie Terezie.   255 let
1767   Prvním purkmistrem se v Novém Boru stává v roce 1767 Antonín Vilém Stohr.   250 let
1777   Německá hlavní škola smíšená byla původně stará farní škola, jejíž existence je v České Lípě doložená od 14. století. Jako hlavní škola začala pracovat od roku 1777 povolením Marie Terezie. Byla umístěna v budově řečené "stará škola" naproti hlavnímu českolipskému kostelu sv. Petra a Pavla, který v roce 1820 shořel. Dnes je zde sídlo Libertinu.   240 let
1777   V 18. století se učilo v Okrouhlé soukromě pod vedením husarského kaprála K. Jessenbergra. První kvalifikovaný učitel K. Fischer následoval po něm v roce 1777. Tehdy byla také postavena jednotřídní škola.   240 let
5.10.1787   Velký požár v České Lípě zničil 384 domů, radnici, Velký kostel - kostel sv. Petra a Pavla, který se již nepodařilo obnovit, ač na jeho rekonstrukci byly pořádány veřejné sbírky. Česká Lípa přišla při požáru z října 1787 z velké části o svou barokní architekturu.   230 let
1792   V Kněžicích vznikla první škola.   225 let
1792   V roce 1792 byla v důsledku josefínských církevních nařízení zrušena českolipská bratrstva a také poustevna na Holém vrchu.   225 let
15.8.1792   V Novém Boru byl vysvěcen kostel Nanebevzetí Panny Marie.   225 let
1797   V roce 1797 byla v Častolovicích postavena barokní kaple Nanebevzetí Páně.   220 let
1807   V Korcích byla postavena škola.   210 let
1812-1817   V letech 1812 - 1817 probíhala výstavba císařské silnice Litoměřice - Kravaře - Zahrádky.   205-200 let
1822   V roce 1822 byla ve Cvikově dokončena výstavba nové radnice. Starou zničil požár v roce 1820.   195 let
6.6.1822   6. června 1822 byla na území Vranova (Mimoň) otevřena tzv. Juliina vyhlídka, kterou dal postavit kníže Franz Hartig pro svou ženu hraběnku Julianu Hartigovou.   195 let
1827   V roce 1827 došlo v České Lípě k povinné reorganizaci magistrátu z popudu Františka I.   190 let
1827   V Janovicích v Podještědí byla postavena škola.   190 let
1827   V Žandově byl otevřen městský chudobinec.   190 let
1837   V roce 1837 byla na ústředním náměstí České Lípy postavena delfínová kašna.   180 let
1837   Purkmistrem České Lípy byl zvolen Adalbert Kirchberg.   180 let
1837   V České Lípě byl založen městský školkový útulek pro děti zaměstnaných matek.   180 let
1842   Zákupy postihl velký požár.   175 let
1847   V České Lípě vznikl spolek divadelních ochotníků.   170 let
červenec 1852   V červenci 1852 byla na rozkaz vyšších míst rozpuštěna v České Lípě měšťanská národní garda (založená 1848). V muzeu se zachoval její prapor.   165 let
1857   V Novém Boru byla založena sklářská firma Carl Schappel. Firma brzy prorazila na světové trhy.   160 let
1862   V České Lípě byla založena městská spořitelna.   155 let
1862   V České Lípě byl založen pěvecký sbor Harmonia.   155 let
1862   V roce 1862 vznikl ve Cvikově tělocvičný spolek, který posléze postavil spolkovou budovu, dnešní sokolovnu.   155 let
1867   V České Lípě byl v berkovském zámku založen cukrovar.   150 let
1867   Starostou České Lípy byl zvolen právník Josef Schönfeld, který tuto funkci zastával pět následujících volebních období.   150 let
1867   V roce 1867 založil v Arnultovicích Julius Mühlhaus sklářskou rafinerii a obchodní společnost Julius Mühlhaus & Co. Své výrobky dodávala také na císařský dvůr.   150 let
1867   V Novém Boru byl založen hasičský sbor.   150 let
1867   Ve Cvikově byl založen hasičský sbor.   150 let
1867   V Postřelné byl založen hasičský sbor.   150 let
1867   Ve Stvolínkách byl založen hasičský sbor.   150 let
1867   V Žandově začal pracovat poštovní úřad.   150 let
23.6.1867   V Zákupech byla otevřena nová radnice, na jejíž výstavbu přispěl také Ferdinand I. částkou 5 000 zlatých.   150 let
14.11.1867   Do České Lípy přijel první vlak.   150 let
1872   V roce 1872 byl v České Lípě veden proces s českým spisovatelem a novinářem Jakubem Arbesem.   145 let
1872   V roce 1872 byl v Kunraticích u Cvikova založen spolek hasičů, ke kterému se tehdy přihlásilo sedmdesát mužů.   145 let
1872   V roce 1872 byl ve Cvikově založen Spolek textilních dělníků, předchůdce odborů.   145 let
1872   V roce 1872 byla ve Cvikově zaprotokolována firma Löwinger & Glas a z této doby pochází mechanická tkalcovna při silnici na Lindavu. Továrna vystřídala několik majitelů, po znárodnění byla hlavní budovou Severky Cvikov. Budova stojí doposud.   145 let
1872   V Zákupech byla založena městská nemocnice.   145 let
1872   V Drnovci byla postavena budova školy.   145 let
1877   V roce 1877 byla postavena v České Lípě městská tělocvična a to v Havlíčkově ulici.   140 let
1877   V roce 1877 dostala obec Obora povolení zbudovat jednotřídní školu.   140 let
1882   V roce 1882 bylo v České Lípě otevřeno německé státní gymnázium, stavba budovy této instituce začala v roce 1880 na nynějším Palackého náměstí.   135 let
1882   V roce 1882 by v České Lípě odhalen pomník císaři Josefu II.   135 let
1882   V Zákupech začíná působit továrna na papírové zboží - Heldovka.   135 let
1887   Mechanickou tkalcovnu ve Cvikově - Drnovci nechal v roce 1887 postavit Ignaz Wanke. Tkalcovna měla několik majitelů, po znárodnění přešla pod n. p. Seba Tanvald. Objekt nadále slouží průmyslovým účelům.   130 let
1892   V České Lípě byl založen Sokol, který však díky protisokolské kampani místních novin musel činnost vzápětí ukončit a obnovil ji až po třinácti letech.   125 let
1892   Na Holém vrchu v České Lípě se začala stavět nemocnice spolu s domem pro milosrdné sestry.   125 let
1897   V Žandově byl zřízen telegrafní úřad.   120 let
1897   V České Lípě byl zrekonstruován kostel Nalezení Sv. Kříže.   120 let
1902   Podle výsledků sčítání C. K. ústřední statistické komise bylo v roce 1902 na Českolipsku a Novoborsku zaměstnáno ve sklářství celkem 4 411 osob.   115 let
1902-1982   V roce 1902 byl v Novém Boru vysvěcen evangelický kostel. V roce 1982 zcela vyhořel.   115-35 let
1907   V České Lípě byl založen dětský park.   110 let
1907   V roce 1907 se Národní jednota severočeská bezúspěšně pokusila o zřízení české školy v České Lípě. Město se kvůli tomu dostalo na pokraj národnostních bouří.   110 let
1907   V roce 1907 bylo v bývalém hostinci Údolí Josafat otevřeno soukromé Wedrichovo muzeum.   110 let
1907   V roce 1907 vznikla na Polevsku sklářská huť Klára.   110 let
1907   V Kravařích byla postavena budova mlékárny. Patřila mlékařskému družstvu.   110 let
1907   V České Lípě byla dokončena výstavba secesní kavárny Union.   110 let
1907   Ředitelem sklářské školy v Novém Boru se stává Heinrich Strehblow. Při škole vybudoval sklářskou huť a výzkumný ústav.   110 let
28.8.1907   Byla blahořečena Zdislava z Lemberka.   110 let
15.9.1907   Ve Cvikově byla slavnostně otevřena nová škola. Nyní nese jméno pedagoga Bohumila Hynka.   110 let
1912   V roce 1912 byla v České Lípě dokončena regulace řeky Ploučnice. Ve vnitřní České Lípě byla pak regulace ukončena v roce 1915. Financovaly ji Sdružení pro regulaci Ploučnice, Zemský úřad pro Čechy a město Česká Lípa.   105 let
1912   Byla dokončena elektrifikace České Lípy. Plynové osvětlení bylo nahrazeno elektrickým.   105 let
1912   Na panství Zákupy se poprvé do lesů vysazují douglaska a dub červený.   105 let
1912   Několik století starý rybník Horka, který byl v 19. století vypuštěn a proměněn na louku, byl roku 1912 obnoven. Brzy se po vzoru Hamru na Jezeře stává oblíbeným letoviskem.   105 let
12.5.1917    V Mimoni vypukla stávka u firmy D. G. Fischel, která vyráběla bedničky na náboje a podešve. Stávka byla provázena hrozbou útoku na úřady, pokud se nezlepší zásobovací situace.    100 let
1922   V Mimoni byly poprvé provedeny pašijové hry.   95 let
1927   V roce 1927 prohlásil papež Pius XI. kostel Všech svatých v České Lípě basilikou minor.   90 let
9.1.1927   V Novém Boru byl otevřen jeden z nejmodernějších hotelů v severních Čechách - Grandhotel Zimmerhackel.   90 let
30.1.1927   V České Lípě byl otevřen městský chorobinec, který sloužil k ošetřování těžce nemocných nebo starých lidí.   90 let
3.2.1927   V České Lípě na Svárově byla poprvé použita nová stavební hmota - heraklit.   90 let
4.3.1927   V České Lípě se poprvé představil soubor Národního divadla. V Jiráskově divadle uvedl hru Jaroslava Hilberta Vina.   90 let
14.5.1927   V Novém Oldřichově se konalo první představení ochotnického spolku J. K. Tyl. Úvodním představením byla Její pastorkyňa od G. Preissové.   90 let
červenec 1927               V červenci 1927 se v Mladé Boleslavi konala severočeská menšinová výstava. Shromážděné exponáty se pak staly základem českého muzea Českolipska.   90 let
8.7.1927   Katastrofální větrná smršť vyvrátila 8. 7. 1927 v okolí Cvikova 25 000 m3 dřeva.   90 let
8.12.1927   Koncem roku 1927 vznikla v České Lípě česká hudební škola. Vyučovat se začalo v lednu 1928.  20. 7. 1928 bylo její založení právně upraveno. Pobočky měla v Boru a Zahrádkách.   90 let
1932   V roce 1932 nezaměstnaní skláři v Polevsku čelili hospodářské krizi tím, že založili Sklářské družstvo a převzali v roce 1932 starší uzavřenou huť Klára,   85 let
13.1.1932   V Novém Boru proběhla velká demonstrace proti hospodářské krizi. V lednu 1932 se protestovalo také v Mimoni a Jablonném.   85 let
5.6.1932   V Novém Oldřichově byla otevřena česká škola.   85 let
16.9.1932   V roce 1932 byly v České Lípě otevřeny Tyršovy školy. Budova školy byla postavena podle návrhu architekta J. Kropáčka.   85 let
9.10.1932   Pod Bezdězem se sešel tábor lidu namířený proti „německé rozpínavosti“. Hlavním řečníkem byl agrární poslanec Dubický.    85 let
1937   V roce 1937 vyšel 2. díl pentalogie Karla Poláčka o první světové válce. Kniha Hrdinové táhnou do boje je jeho autobiografií čerpající ze zážitků z výcviku rekrutů z Královéhradecka v České Lípě, s nimiž jako nedobrovolný jednoroční dobrovolník absolvoval přípravu na frontu   80 let
1937   V roce 1937 Česká Lípa oslavila 600 let od první zmínky o své existenci.   80 let
4.1.1937   V České Lípě byl představen plán na výstavbu přehrady na Ploučnici u Veselí. Vybudování přehrady mělo stát 7,8 milionů korun a měla zadržovat 5,1 milionů metrů krychlových vody. K realizaci nedošlo z politických důvodů. Stavba měla pomoci řešit také nezaměstnanost.   80 let
17.1.1937   Při nemocnici Pod Holým vrchem v České Lípě byl otevřen infekční pavilon.   80 let
19.1.1937   Mezi Českou Lípou a Prahou bylo zavedeno pravidelné autobusové spojení. Autobus Praga jezdil 1x týdně, cesta stála 90 Kč a trvala 5 hodin.   80 let
24.4.1937   Z České Lípy byl uskutečněn první rozhlasový přenos, vysílalo se z městské tělocvičny.   80 let
12.9.1937   V Mimoni byla otevřena česká menšinová škola, která nesla jméno Edvarda Beneše.   80 let
21.9.1937   V České Lípě se konala tryzna za zesnulého prezidenta T. G. Masaryka.   80 let
1942   V roce 1942 začal wermacht využívat území Ralska pro výcvik jednotek Afrikakorpsu. V dubnu 1942 zde vznikají také dvě polní letiště.   75 let
1947   V České Lípě vzniklo letiště.   70 let
1947   V Doksech byl založen Tenisový klub.   70 let
2.2.1947   V České Lípě se uskutečnila první konference národních výborů.   70 let
4.2.1947   V Mimoni byla požárem zničena Lorinserova sportovní hala. K její obnově nedošlo.   70 let
27.3.1947   V Dubé se konala premiéra prvního českého barevného filmu Jan Roháč. Hlavní postava filmu byla organizátory mylně spojována s Berky z Dubé.   70 let
30.3.1947   V České Lípě byl založen atletický oddíl.   70 let
1.4.1947   V Novém Boru zahájilo výuku sklářské učiliště pro rytce, malíře a brusičen skla.   70 let
červen 1947   V červnu roku 1947 byl v České Lípě založen zahrádkářský spolek. Ustavující schůze pobočky Jednoty zahrádkářů se pak konala 16. 11. 1947.   70 let
16.9.1947   Došlo ke katastrofálnímu požáru bezdězských lesů. Důvodem bylo velké sucho a odpadlý oharek z lokomotivy. Požár zničil 300 ha vzrostlého lesa.   70 let
1952   V České Lípě vznikl Okresní ústav národního zdraví.   65 let
1952   V Hamru na Jezeře se natáčela filmová komedie s Jaroslavem Marvanem Dovolená s Andělem.   65 let
1.1.1952   V rámci okresu Česká Lípa vznikly Sdružené komunální stavební podniky, základ pozdějšího Okresního stavebního podniku.   65 let
1.9.1952   V České Lípě byla otevřena Střední průmyslová škola.   65 let
6.2.1957   V České Lípě byla provedena demolice vodního hradu.   60 let
4.11.1957   Miroslav Jiskra z Geofyzikálního ústavu ČSAV v Panské Vsi na Českolipsku zachytil na vlastně ještě amatérském pracovišti signály vysílané prvním sputnikem. Nahrávku převzal Československý rozhlas.   60 let
1967   Na sídlišti Slovanka v České Lípě byla zprovozněna mateřská školka.   50 let
1967   V Hamru na Jezeře začal pracovat dětský domov.   50 let
18.2.1967   Konal se první turistický lyžařský přejezd Lužických hor. Tradici založil Stanislav Patočka starší a Rudolf Hais.   50 let
červen 1967   V červnu 1967 vzniklo v České Lípě sdružení zájemců o vlastivědnou práci pod názvem Klub přátel muzea. K ustavující schůzi došlo v dubnu 1968.   50 let
26.9.1967   Byla vyhlášena Národní přírodní rezervace Břehyně-Pecopala.   50 let
26.9.1967   Byla vyhlášena Národní přírodní rezervace Hradčanské rybníky.   50 let
26.9.1967   Byla vyhlášena Národní přírodní rezervace Ralsko.   50 let
28.10.1967   28. října 1967 byl slavnostně otevřen v Novém Boru sklářský kombinát Crystalex, největší výrobce užitkového skla v ČR.   50 let
18.11.1967   Byla vyhlášena Národní přírodní rezervace Jezevčí vrch.   50 let
18.11.1967   Byla vyhlášena Národní přírodní rezervace Klíč.   50 let
18.11.1967   Byla vyhlášena Národní přírodní památka Peklo.   50 let
19.12.1967   19. 12. 1967 vzniklo na Novém zámku v Záhrádkách u České Lípy studijní středisko Univerzity 17. listopadu.   50 let
1972   V roce 1972 byl v České Lípě vybudován most přes Moskevskou ulici. Stalo se tak v rámci řešení tranzitní dopravy přes centrum České Lípy.   45 let
1972   Jaroslava Šárková z Jiskry Nový Bor se stala mistryní ČSSR v kuželkách.   45 let
6.1.1972   V Mimoni byla otevřena škola J. A. Gagarina, která byla postavena pro děti příslušníků sovětských posádek. Po odchodu sovětské armády zde vzniklo gymnázium.   45 let
27.2.1972   V rekonstruovaném objektu augustiniánského kláštera v České Lípě byla otevřena stálá muzejní expozice.   45 let
29.12.1972   29. 12. 1972 byla na jihovýchodním břehu Máchova jezera vyhlášena národní přírodní památka Swamp.   45 let
10.2.1977   10. února 1977 byla otevřena pošta u hlavního nádraží v České Lípě.   40 let
červenec 1977   V České Lípě byla odstřelena část Gottwaldovy ulice (Jindřicha z Lipé) a to kvůli nové výstavbě.   40 let
1.9.1977   V České Lípě byla otevřena Základní škola Jižní.   40 let
1982   V Dubici (Česká Lípa) byla postavena panelárna.   35 let
2.3.1982   V České Lípě byla zřízena rychlá zdravotnická pomoc (tel. 155).   35 let
29.4.1982   Na Mírovém náměstí (T.G.Masaryka) v České Lípě byla otevřena mléčná jídelna.   35 let
7.5.1982   Od 7. 5. 1982 do května 1990 stála na náměstí Osvobození v České Lípě socha rudoarmějce (vznik 1948).   35 let
říjen 1982   Z České Lípy uskutečnila Čs. televize první přímý přenos. Byl zaměřen hlavně na těžbu uranu. Z Jiráskova divadla byl vysílán také zábavný program.   35 let
18.10.1982   Ve dnech 18. - 24. 10. 1982 uspořádal národní podnik Crystalex první ročník Mezinárodního sklářského sympozia IGS, z něhož se časem stala tradice.   35 let
14.12.1982   Byla dostavěna poliklinika ve Stráži pod Ralskem. Po útlumu těžby uranu byla její budova využita ze 60% . Nakonec zde svoje umístění získal i městský úřad (2009), městská policie i městská knihovna.   35 let
1987   V České Lípě byla otevřena první část Základní školy Špičák.   30 let
3.11.1987   V České Lípě byla otevřena přeložka silnice 1. třídy - jih. Byla součástí silničního průtahu městem.   30 let
1992   V Horní Polici byl opraven historický most, který byl porušen v roce 1968 při invazi sovětských vojsk a měl být zbourán.   25 let
1992   V roce 1992 byl po rekonstrukci pro veřejnost otevřen zámek Lemberk.   25 let
1992   Dubá znovu získala statut města.   25 let
1992   V roce 1992 byla v Kamenickém Šenově vyhlášena památková zóna.   25 let
1.1.1992   Obec Ralsko vznikla rozhodnutím vlády Československé federativní republiky k 1. 1. 1992 a to na části území stejnojmenného zrušeného Vojenského výcvikového prostoru Ralsko.   25 let
4.7.1992   V Horní Polici byla obnovena tradice pořádání Třešňové pouti.   25 let
    Koncem roku 1997 skončila v České Lípě svoji činnost akciová společnost Žoska.   20 let
21.5.1997   Vláda rozhodla o privatizaci Crystalexu Nový Bor přímým prodejem akciové společnosti Porcela Plus Praha.   20 let
21.6.1997   Byl zahájen příležitostný provoz muzejní železnice na trati Česká Kamenice - Kamenický Šenov. O zprovoznění se zasadil Klub přátel lokálky.   20 let
17.12.1997   Průrva Ploučnice byla vyhlášena Ministerstvem kultury ČR kulturní památkou.   20 let
1.1.2002   Zámek v Zákupech byl prohlášen národní kulturní památkou.   15 let
říjen 2007   V říjnu 2007 byla zahájena výstavba Cyklostezky Varhany. Vede po bývalé železniční trati z České Lípy do Kamenického Šenova přes Manušice, Horní Libchavu, Volfartice a Nový Oldřichov.   10 let
2012   V roce 2012 Liberecký kraj vyhlásil jeskyni na úpatí Skalického vrchu za přírodní památku. Nařízení vydal kvůli zimovišti netopýra velkého (Myotis myotis).   5 let
27.5.2012   Českolipská plavkyně Petra Chocová stala v Debrecínu mistryní Evropy na 50 metrů prsa.   5 let
22.8.2012   Ve Stráži pod Ralskem byla slavnostně zahájena výstavba Membránového inovačního centra. Výzkumné středisko se zabývá výzkumem polarizovaných membrán filtračních systémů.   5 let
28.11.2012   Ve Sloupu v Čechách bylo otevřeno Komunitní centrum. Vzniklo z bývalého Národního domu, jeho rekonstrukce přišla na 80 milionů korun, náklady ale z větší části pokryla dotace z Regionálního operačního programu EU.   5 let

Kontakt

Městská knihovna

Česká Lípa,
příspěvková organizace
nám.T.G.Masaryka 170
470 01 Česká Lípa

IČO 00360171
Tel. 487883444
Fax 487522975
e-mail: info@knihovna-cl.cz

Akce knihovny

 Pro děti

Čtení

 Pro školy

Pro dospělé

Cvičení 

 VU3V

červen 2023
TPoÚtStČtSoNe
22
1
2
3
4
23
5
6
7
8
9
10
11
24
12
13
14
15
16
17
18
25
19
20
21
22
23
24
25
26
26
27
28
29
30
Vyhledávání
Vyhledávání
Přihlásit se k odběru E-zpravodaje
(antispam)
Nejlepší knihy dětem
Čtení pomáhá

Městská knihovna Česká Lípa - půjčování knih, časopisů, map, atlasů, průvodců a audiokazet, webmaster: reditel@knihovna-cl.cz

©2013 | Powered on bubilegCMS v4.10L | Best in Mozilla Firefox Google Chrome